För dig som ska ordna en begravning

Rätt begravning för dig och den avlidne

Vi hjälper dig att ordna en personlig begravning så att den blir så som den avlidne hade önskat!

icon
Ordna

Ska du planera en begravning för en anhörig eller vän? Att ordna en begravning är för de flesta en ovan uppgift. 

Man är oftast inte förberedd och man vet inte vilka möjligheter det finns och inte heller vilka svårigheter man kan stöta på.

icon
Planera egen

Vill du planera för din egen begravning?

Här får du all hjälp du behöver, ett verktyg för att planera din begravning.

BESLUT

Vilka beslut måste tas för att ordna en begavning.

Vissa saker kan den avlidne redan bestämt. I Sverige är det viktigt att ta hänsyn till den avlidnes önskemål vid en begravning.

Enligt lag får tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara en månad, mot tidigare två månader. Som anhörig bör man nu ganska snart efter dödsfallet kontakta en begravningsbyrå för att ordna begravning.

Vi har här en del hjälpmedel som kan underlätta för dig som skall ordna en begravning. Det mesta handlar förstås om kunskap och goda råd.

Ett av de första valen du behöver göra eller som den avlidne kanske önskat är om det ska vara en kremation eller en jordbegravning.

Alternativ vid kremering

Kremering innebär att kistan med den avlidne förbränns och askan kan placeras i en urna.

01
Ceremoni med kista

En ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning eller annan ordning kan ske med kistan på plats och kistan körs efter ceremonin till krematoriet och kremering sker inom 10 dagar. Gravsättning sker senare dock senast ett år efter dödsfallet.

02
Ceremoni med urna

Kremeringen sker först och man väljer att därefter ha en ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning eller annan ordning med urnan på plats och kan då välja att ha gravsättningen i direkt samband eller vid ett senare tillfälle.

03
Ingen ceremoni

Att ha en egen stund utan officiant vid graven och gravsättningen

Alternativ vid jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan gravsätts i en grav.

01
Religiös ceremoni

En ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning eller annan ordning i kyrka/kapell varefter gravsättningen sker i direkt anslutning till ceremonin eller senare.

02
Borgerlig ceremoni

En borgerlig ceremoni i annan lokal varefter gravsättningen sker i direkt anslutning till ceremonin eller senare.

03
Ceremoni vid graven

En samling vid graven där gravsättningen äger rum.

Ceremoni
Vilken form av ceremoni?

Svenska kykan - kristen

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den begravningsceremoni som de flesta av dem som avlider i Sverige använder sig av. Som regel hålls ceremonin i en kyrka eller kapell och utförs den av en präst som tillhör Svenska kyrkan görs det ”enligt Svenska kyrkans ordning” för begravningsgudstjänst. Den är förbehållen medlemmarna i Svenska kyrkan.

Begravningsgudstjänst ingår i samlingsbegreppet kyrklig handling. Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri som gudstjänst för medlemmarna, vilket innebär att präst, musiker och lokal är avgiftsfritt. Övriga kostnader, till exempel extra musik utanför det som ingår i ritualen, eventuella solosånger, kista, eventuell urna, kistdekorationer, förtäring, dödsannonser o s v är kostnader som belastar dödsboet.

Enligt Svenska kyrkans synsätt skall man respektera den dödes önskan och inte utföra en kyrklig begravning över någon som ej är medlem

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som förrättar begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. Här finns inga lagliga hinder. I en del kommuner finns också särskilt utsedda begravningsförrättare och vi har egna officianter som genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds utbildning för borgerliga begravningsförrättare.

Svenska kyrkan såsom huvudman är skyldig att upplåta lämplig lokal för alla begravningar oavsett trossamfund. Det vanligaste är att man hänvisas till befintliga begravnings- eller krematoriekapell.

Om dessa inte skulle gå att använda, exempelvis om kapellet inte rymmer alla gäster vid en begravning, så är det huvudmannens ansvar att hänvisa till annan lämplig lokal. Självklart går det att förlägga begravningen någon annanstans än i de anvisade lokalerna. Det finns heller ingenting som hindrar att begravningen förläggs utomhus, i det egna hemmet eller annan plats, bara det är praktiskt möjligt.

01

Gravsättning

Att gravsättas i sin hemförsamling eller på sin hemort är det vanligaste. Man kan även välja andra begravningsplatser som ligger utanför hemförsamlingen och där få gravsättas i en befintlig grav eller i mån av plats även i en ny grav. Det är alltid så att gravrättsinnehavaren måste lämna sitt samtycke till gravsättning i graven om det är annan än den avlidne. Man kan själv få transportera en urna till annan ort men det är så att det rent generellt inte är tillåtet att förvara urnan hemma såvida inte resan kräver det, så man måste kvittera ut urnan samma dag man reser och lämna den till kyrkogårdsförvaltningen på den andra orten när man anländer.

02

Olika möjligheter för aska

Urngrav - för en eller flera urnor. I en grav för kistor kan det även finnas plats för urnor

Urnkammare och Kolumbarium - speciella gravrum för urnor under samt ovan mark.
Askgravplats/lund :en grav för aska.

Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens reglemente. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus. Generellt så får man inte närvara vid gravsättning i minneslund. 

Som alternativ att gravsätta efter kremation på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras dock från länsstyrelsen.